Dự án đã thực hiện

Các giải pháp, thiết bị triển khai lắp đặt các cửa hàng xăng dầu được cập nhật tại đây. Chúng ta có thể tham khảo để áp dụng cho quy mô cửa hàng của mình.