Các gói giá

GIÁ LINH HOẠT PHÙ HỢP VỚI MỌI MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP

Dùng thử và trải nghiệm 30 ngày miễn phí.

IGAS cơ bản

Thiết kế cho cửa hàng với cột bơm không có tín hiệu kết nối
5 000 000 /year
 • Quản lý kinh doanh xăng dầu
 • Nhập hàng
 • Quản lý bán hàng theo ca
 • Quản lý tiền hàng theo mặt hàng
 • Cân đối tiền hàng
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng trực tiếp, thu tiền mặt
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng khách công nợ, dịch vụ cấp lẻ
 • Quản lý tổn kho theo mặt hàng
 • Quản lý tồn kho theo bể chứa
 • Quản lý hao hụt
 • Quản lý công nợ khách hàng
 • Quản lý đơn đặt hàng từ cửa hàng tới công ty chủ quản
 • Hệ thống báo cáo
 • Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn kho
 • Báo cáo Nhập hàng
 • Báo cáo Bán hàng, Báo cáo Thu nộp tiền hàng
 • Báo cáo Quản lý hóa đơn VAT
 • Quản lý hoá đơn, ấn chỉ
 • Sổ giao ca, Sổ quỹ, Thẻ kho
 • Sổ cái
 • Quản lý bể chứa, cột bơm
 • Quản lý kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác
 • Tích hợp hệ thống Tự động hoá
 • Thu nhận tín hiệu cột bơm
 • Đo bồn tự động

IGAS +

Cửa hàng với cột bơm có tín hiệu kết nối
Giá theo tùy chọn
 • Quản lý kinh doanh xăng dầu
 • Nhập hàng
 • Quản lý bán hàng theo ca
 • Quản lý tiền hàng theo mặt hàng
 • Cân đối tiền hàng
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng trực tiếp, thu tiền mặt
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng khách công nợ, dịch vụ cấp lẻ
 • Quản lý tổn kho theo mặt hàng
 • Quản lý tồn kho theo bể chứa
 • Quản lý hao hụt
 • Quản lý công nợ khách hàng
 • Quản lý đơn đặt hàng từ cửa hàng tới công ty chủ quản
 • Hệ thống báo cáo
 • Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn kho
 • Báo cáo Nhập hàng
 • Báo cáo Bán hàng, Báo cáo Thu nộp tiền hàng
 • Báo cáo Quản lý hóa đơn VAT
 • Quản lý hoá đơn, ấn chỉ
 • Sổ giao ca, Sổ quỹ, Thẻ kho
 • Sổ cái
 • Quản lý bể chứa, cột bơm
 • Quản lý kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác
 • Tích hợp hệ thống Tự động hoá
 • Thu nhận tín hiệu cột bơm
 • Đo bồn tự động

IGAS Pro

Đáp ứng mọi yêu cầu quản lý về tự động hóa, tích hợp
Giá theo tùy chọn
 • Quản lý kinh doanh xăng dầu
 • Nhập hàng
 • Quản lý bán hàng theo ca
 • Quản lý tiền hàng theo mặt hàng
 • Cân đối tiền hàng
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng trực tiếp, thu tiền mặt
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng khách công nợ, dịch vụ cấp lẻ
 • Quản lý tổn kho theo mặt hàng
 • Quản lý tồn kho theo bể chứa
 • Quản lý hao hụt
 • Quản lý công nợ khách hàng
 • Quản lý đơn đặt hàng từ cửa hàng tới công ty chủ quản
 • Hệ thống báo cáo
 • Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn kho
 • Báo cáo Nhập hàng
 • Báo cáo Bán hàng, Báo cáo Thu nộp tiền hàng
 • Báo cáo Quản lý hóa đơn VAT
 • Quản lý hoá đơn, ấn chỉ
 • Sổ giao ca, Sổ quỹ, Thẻ kho
 • Sổ cái
 • Quản lý bể chứa, cột bơm
 • Quản lý kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác
 • Tích hợp hệ thống Tự động hoá
 • Thu nhận tín hiệu cột bơm
 • Đo bồn tự động

IGAS cơ bản

Thiết kế cho cửa hàng với cột bơm không có tín hiệu kết nối
Liên hệ giá
 • Quản lý kinh doanh xăng dầu
 • Nhập hàng
 • Quản lý bán hàng theo ca
 • Quản lý tiền hàng theo mặt hàng
 • Cân đối tiền hàng
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng trực tiếp, thu tiền mặt
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng khách công nợ, dịch vụ cấp lẻ
 • Quản lý tổn kho theo mặt hàng
 • Quản lý tồn kho theo bể chứa
 • Quản lý hao hụt
 • Quản lý công nợ khách hàng
 • Quản lý đơn đặt hàng từ cửa hàng tới công ty chủ quản
 • Hệ thống báo cáo
 • Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn kho
 • Báo cáo Nhập hàng
 • Báo cáo Bán hàng, Báo cáo Thu nộp tiền hàng
 • Báo cáo Quản lý hóa đơn VAT
 • Quản lý hoá đơn, ấn chỉ
 • Sổ giao ca, Sổ quỹ, Thẻ kho
 • Sổ cái
 • Quản lý bể chứa, cột bơm
 • Quản lý kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác
 • Tích hợp hệ thống Tự động hoá
 • Thu nhận tín hiệu cột bơm
 • Đo bồn tự động

IGAS +

Cửa hàng với cột bơm có tín hiệu kết nối
Liên hệ giá
 • Quản lý kinh doanh xăng dầu
 • Nhập hàng
 • Quản lý bán hàng theo ca
 • Quản lý tiền hàng theo mặt hàng
 • Cân đối tiền hàng
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng trực tiếp, thu tiền mặt
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng khách công nợ, dịch vụ cấp lẻ
 • Quản lý tổn kho theo mặt hàng
 • Quản lý tồn kho theo bể chứa
 • Quản lý hao hụt
 • Quản lý công nợ khách hàng
 • Quản lý đơn đặt hàng từ cửa hàng tới công ty chủ quản
 • Hệ thống báo cáo
 • Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn kho
 • Báo cáo Nhập hàng
 • Báo cáo Bán hàng, Báo cáo Thu nộp tiền hàng
 • Báo cáo Quản lý hóa đơn VAT
 • Quản lý hoá đơn, ấn chỉ
 • Sổ giao ca, Sổ quỹ, Thẻ kho
 • Sổ cái
 • Quản lý bể chứa, cột bơm
 • Quản lý kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác
 • Tích hợp hệ thống Tự động hoá
 • Thu nhận tín hiệu cột bơm
 • Đo bồn tự động

IGAS Pro

Đáp ứng mọi yêu cầu quản lý về tự động hóa, tích hợp
Liên hệ giá
 • Quản lý kinh doanh xăng dầu
 • Nhập hàng
 • Quản lý bán hàng theo ca
 • Quản lý tiền hàng theo mặt hàng
 • Cân đối tiền hàng
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng trực tiếp, thu tiền mặt
 • Hỗ trợ quản lý bán hàng khách công nợ, dịch vụ cấp lẻ
 • Quản lý tổn kho theo mặt hàng
 • Quản lý tồn kho theo bể chứa
 • Quản lý hao hụt
 • Quản lý công nợ khách hàng
 • Quản lý đơn đặt hàng từ cửa hàng tới công ty chủ quản
 • Hệ thống báo cáo
 • Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn kho
 • Báo cáo Nhập hàng
 • Báo cáo Bán hàng, Báo cáo Thu nộp tiền hàng
 • Báo cáo Quản lý hóa đơn VAT
 • Quản lý hoá đơn, ấn chỉ
 • Sổ giao ca, Sổ quỹ, Thẻ kho
 • Sổ cái
 • Quản lý bể chứa, cột bơm
 • Quản lý kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác
 • Tích hợp hệ thống Tự động hoá
 • Thu nhận tín hiệu cột bơm
 • Đo bồn tự động