Dự án

Cửa hàng xăng dầu Bình Xuyên-Bình Giang-Hải Dương

Dự án thực hiện Tin tức

Cửa hàng xăng dầu Bình Xuyên-Bình Giang-Hải Dương

Cửa hàng xăng dầu với quy mô 6 cột bơm trong đó 4 cột bơm xăng và 2 cột bơm dầu

Công việc mà chúng tôi thưc hiện:

  • Tư vấn thiết bị
  • Thi công hệ thống đường ống công nghệ Nhập-Xuất-Thở-Hồi Hơi
  • Lắp đặt 6 cột bơm
  • Hệ thống tủ điều khiển trung tâm kết nối phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS
  • Gia công lắp đặt đo bồn tự động