Hỗ trợ các giao thức để kết nối với các cột bơm SCB, Wayne Dresser, Gilbarco, Tokheim, Tatsuno, …

  • Đọc dữ liệu với thời gian thực từ các cột bơm và bồn về phần mềm IGAS
  • CBX kết nối tốt đa 24 cột bơm và 16 bồn chứa
  • Giao tiếp với một số hệ thống vè thiết bị khác như POS printers.
  • Cấu hình và cài đặt CBX thông qua phần mềm chuyên dụng đơn giản và dễ dùng
  • Nguồn điện 12V DC
  • Nhiệ độ hoạt động:-40°C ÷ +80°C